Biz hakda

BIZ KIM

Çengdu höwesi15 ýyldan gowrak wagt bäri her dürli senagat we mehaniki pyçaklary, pyçaklary we kesiş gurallaryny dizaýn etmekde, öndürmekde we satmakda ýöriteleşdirilen giňişleýin kärhana.Zawod, Siçuan welaýatynyň panda dogduk şäheri Çengdu şäherinde ýerleşýär.Zawod takmynan bäş müň inedördül metr meýdany eýeleýär we ýüz elli gowrak zady öz içine alýar, Ikinji zawod 2022-nji ýylyň oktýabr aýynda resmi taýdan önümçilige başlar. , üweýji we ýalpyldawuk ussahanalar.

“Höwes” müşderini ösen, durnukly önümleri we satuwdan soň gowy hyzmat bermekde dowam edýär.Biz elmydama üç “hiç haçan” ýörelgäni talap edýäris, kemçilikli önümleri hiç haçan kabul etmeýäris, kemçilikli önümleri öndürmeýäris, kemçilikli önümleri satmaýarys.

Bu artykmaçlyklar bilen “Höwes” pyçaklary we pyçaklary Hytaýda we daşary bazarlarda gowy satylýar we müşderiler tarapyndan ýokary baha berilýär.

Hil önümleri we ajaýyp hyzmatlar bilen müşderileriň ynamyny gazanmak esasy iş düşünjämiz we baky maksadymyzdyr.

kompaniýasy
ýyllar

Senagat tejribesi

Meýdany

+

Işgärler

dollar

Dolandyryş

Näme edýäris

“Höwes” her dürli tegelek pyçaklar, disk pyçaklary, polat bilen örtülen karbid halkalary, aşaky şarjagaz, uzyn pyçaklar wolfram karbidi, wolfram karbid goýmalary, göni arra pyçaklary, tegelek arra pyçaklary, agaç oýmak pyçaklary we markaly ownuk pyçaklar bilen üpjün edýär ýiti pyçaklar.Bu aralykda, ýöriteleşdirilen önüm bar..

“Höwesli” pyçaklar we pyçaklar himiki süýümde, temmäki, aýna süýüm, dokma, litiý batareýasy, deri önümleri, çaphana, gaplamak, kagyz ýasamak, agaç işläp bejermek, metal kesmek we ş.m.

KORPORAT MEDENI .ETI

Güýç üstünlik, güýçli hyjuw döredýär

“Chengdu Passion” 2007-nji ýylda döredildi, gözleg we barlag toparymyz kiçi topardan şu wagta çenli 150-den gowrak adama ýetdi.Zawodyň meýdany 5000 inedördül metre çenli giňeldi we 2021-nji ýylda 50.000.000 ABŞ dollarynyň satuw mukdaryna ýetdik. Indi bolsa kompaniýamyzyň korporatiw medeniýeti bilen ýakyndan baglanyşykly belli bir göwrümli iş:

1. Görüş
Dünýä derejesindäki senagat gurallary markasy bilen üpjün ediji bolmak

2. Positionerleşişi
Professional kesiş gurallaryny öndüriji

3. Wezipe
Önümçilik liniýasynyň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin kesiş prosesini optimizirläň

4. Gymmatlyk
Müşderi ilki, topar, bütewilik, minnetdarlyk, täzelik

Näme üçin bizi saýlaýar?

01 zawod
02 zawod
Göni zawod

PASSION wolfram karbid pyçaklaryny öndürýän hünärmen

Tejribe

OEM & OMD goldawy, ýöriteleşdirilen pyçaklarda baý tejribe

Logotip

müşderi üçin dizaýn edip biler

Hil

Bizden ýasalan pyçaklar ömri uzak ulanýar, temperatureokary temperatura garşylyk, ýokary köýnek, ýokary ýitilik, ýokary takyklyk, ýokary gatylyk, pos garşylygy.

Tehniki goldaw

onlaýn gurnama hyzmatyny hödürleýäris

Ylmy barlaglar

Volfram karbid pyçaklaryny we pyçak dizaýnyny öndürmekde kompaniýanyň baý tejribesi bar

Bahasy

Zawodyň bahasy