sahypa_banner

Beýleki standart däl bölekler

 • Kitap baglaýjy maşyn üçin wolfram karbid freze goýmasy

  Kitap baglaýjy maşyn üçin wolfram karbid freze goýmasy

  Düwürtme goşmaçasy, indekslenip bilinýän degirmen goşmaçasy hökmünde hem bellidir, degirmen maşynlarynda iş böleklerinden material emele getirmek we aýyrmak üçin ulanylýan kesiş guralydyr.Goýmak adatça wolfram karbidinden ýasalýar we ýörite döredilen görnüşe we kesiş gyrasyna eýe.

 • Kitap baglamak üçin wolfram karbid degirmeni

  Kitap baglamak üçin wolfram karbid degirmeni

  Kitap baglamak, jikme-jikliklere takyklygy we ünsi talap edýän çylşyrymly prosesdir.Freze goýmak, kitap üçin iň oňat oňurga döretmäge kömek edýän kitap baglamakda ulanylýan möhüm guraldyr.Bu goýmalar, oňurganyň aňsat we rahat bukulmagyna mümkinçilik berýän kanal ýa-da çukur döretmek arkaly freze prosesinde möhüm rol oýnaýar.

 • KTH KTC we KTF temmäki ýapraklaryny kesmek üçin uzyn pyçaklar

  KTH KTC we KTF temmäki ýapraklaryny kesmek üçin uzyn pyçaklar

  Leavesapraklary kesmek üçin temmäki uzyn pyçaklary KTH, KTC we KTF we başgalar ýaly temmäki ilkinji gaýtadan işleýän maşynlar üçin amatlydyr. Şeýle kesiji pyçaklary köp öndürýäris we iň meşhur ululyklaryň käbiri 419x170x2 ýaly aksiýalarda bar. .0mm, 419x125x1.5mm we 419x100x1.5mm.Pyçaklar esasan wolfram karbid materiallaryndan ýasalýar, ýöne M2 HSS we D2 ýaly beýleki materiallar bar.

 • Hardokary gatylygy reňkli materiallary üwemek üçin göwher tigirler

  Hardokary gatylygy reňkli materiallary üwemek üçin göwher tigirler

  Dünýäniň iň kyn materiallaryndan biri hökmünde tanalýan sintetik göwher abraziw reňkli iş böleklerinde ulanylanda iň ýokary öndürijiligi hödürleýär.PASSION-yň göwher üweýji tigirleri, ýa-da nikel ýa-da mis örtük bilen öndürilip, tigiriň dowamlylygyny üpjün edýär.Örän abraziw tigirlerimiz tekiz diskler, konuslar, silindrler, konuslar we käseler ýaly köp görnüşde gelýär.

 • Volfram karbid kesmek üçin pyçak almaz ýylmaýjy tigirler

  Volfram karbid kesmek üçin pyçak almaz ýylmaýjy tigirler

  Bu görnüşli rezin zynjyr göwher ýylmaýjy tigir karbid öwrüm gurallary, üweýji gurallar, üweýji kesijiler, reamerler, broşkalar, karbid we gaty polat, eriş pyçaklary, pyçaklar, pyçaklar, örtülen üweýiş prosesi we ahyrky ýüzüni üwemek üçin ulanylýar.

 • Volfram karbid freze kitaby baglamak üçin goýulýar

  Volfram karbid freze kitaby baglamak üçin goýulýar

  Beörite bevel konfigurasiýalary kesiş güýjüni azaldýar, iň ýokary takyklygy hödürleýär we galyň kitap bloklary we gaty kagyz bilen ýylylyk täsiriniň öňüni alýar.PASSION degirmen gurallary ýüzleri düzedýär we düzgünsizlikleri düzedýär.

 • Çaphana pudagy üçin lukman pyçaklar

  Çaphana pudagy üçin lukman pyçaklar

  Fleksografiki çaphanalar, aniloks rolikli we lukman pyçakly reňkleýiş ulgamlary bilen işleýär we lukman pyçaklarynyň ömrüni uzaltmagyny möhüm edýär.Programmanyň görnüşine görä, syýa ölçemek üçin lamella, kelle ýa-da tegelek gyralary bolan göni pyçaklar ulanylýar.Keramiki aniloks rulonlarynyň abraziw üstü sebäpli, mydama lukman pyçak basyşy maslahat berilýär.Umuman, has inçe pyçak gyrasy has arassa süpürmäge mümkinçilik berýär.Gowy lukman pyçak ömri üçin öýjük konfigurasiýalarynyň (şekil / san) we pyçagyň ujy galyňlygynyň arasyndaky baglanyşyk möhümdir.

 • Poslamaýan polatdan ýasalan iýmit gaýtadan işleýän pyçaklar we pyçaklar

  Poslamaýan polatdan ýasalan iýmit gaýtadan işleýän pyçaklar we pyçaklar

  Iýmit gaýtadan işleýän pyçaklar ýa-da käbirleri iýmit gaýtadan işleýän pyçaklar diýip atlandyrşy ýaly, kesmek, dilimlemek, baha kesmek, gabmak ýaly amallary kesmek üçin ulanylýar.Iýmit kesmek üçin dogry poslamaýan polat görnüşini saýlamak, iýmitiň kislotaly tebigaty sebäpli poladyň has çalt könelmegine we pyçagyň üstünde okislenme bilen iýmitiň hapalanmagyna sebäp bolup bilýän iýmit gaýtadan işlemekde örän möhümdir. .

 • Gaplamak we çap etmek pudagy üçin pyçak goýuň

  Gaplamak we çap etmek pudagy üçin pyçak goýuň

  Kitap baglamagyň bir bölegi hökmünde “PASSION” önümi döretmek kitabynda ýüze çykyp biljek ähli zerurlyklary kanagatlandyryp biler.Aslynda, on bäş ýyl we tehnologiki taýdan ösen we yzygiderli täzelenip durulýan kompaniýa, geometriýa we çydamlylyga hormat goýmaly ähli gurallary öndürýär we ýitileşdirýär.

 • Agaç işlenip bilinýän karbid meýilleşdiriji pyçaklary goýýar

  Agaç işlenip bilinýän karbid meýilleşdiriji pyçaklary goýýar

  Görkezip bolmaýan goşma pyçak Kesilende, bir gyrasy nokat peselende, pyçak başga bir gyra nokadyny ulanmak üçin tersine bolýar, ol pyçaklanandan soň gaýtadan ýitileşmeýär.Görkezilip bilinýän gural pyçaklarynyň köpüsi gaty garyndydan ýasalýar, “PASSION” karbid indekslenip bolýan pyçaklar, agaç ýüzüni / meýilleşdiriji kesiji kelleleri, çukurlary, dikeldiji kesiji kelleleri we beýleki agaç işläp bejermek üçin onlarça ölçegde hödürlenýär.

 • Agaç işleýän gurallar Karbid meýilleşdiriji pyçak çipi agaç pyçaklary

  Agaç işleýän gurallar Karbid meýilleşdiriji pyçak çipi agaç pyçaklary

  Köplenç ulanylýan indekslenip bilinýän pyçaklar yzygiderli üçburçluk, dörtburçluk, bäşburçluk, konweks üçburçluk, tegelek we rombdyr.Pyçak profiliniň ýazylan tegeleginiň diametri pyçagyň esasy parametridir we ululygy (mm) seriýasy 5.56, 6.35, 9.52, 12.70, 15.88, 19.05, 25.4….Käbirleriniň merkezinde deşik bar, käbirinde ýok;käbirleriniň ýa-da dürli kömek burçlary ýok;käbirleriniň çip döwüjileri ýok, käbirleriniň bir ýa-da iki tarapynda çip döwüjiler bar.