sahypa_banner

Gasynlanan karton

Gasynlanan karton süýşüriji maşynlar, gasynlanan tagtalary gerekli şekilde süýşürmek üçin ulanylýar, mundan beýläk işlemäge taýýarlanýar. Gasynlaýjy maşyn pyçagy, esasan kesilen uzyn zolakly pyçak we tegelek pyçaklara bölünen gasynlaýjy maşynyň möhüm böleklerinden biridir.Operationokary iş tizliginde süýşürijileriň we pyçaklaryň çalt ýerleşdirilmegi we takyk kesilmegi möhüm ähmiýete eýe.Volfram karbidi, ýa-da sementlenen karbid, berkligi we könelmegi we täsirine garşylygy sebäpli ýokary takyk kesilmegine we uzak ömrüne sebäp bolýan gasynlaýjy pyçak öndürmek üçin iň amatly materialdyr.“PASSION” iň ýokary derejeli korrupsiýalar üçin wolfram karbidi bilen gasynlanan süýümli pyçaklary öndürýär, mysal üçin BHS, TCY, Fosber, Justu we başgalar. kagyz gaplaýyş pudagy 15 ýyldan gowrak wagt bäri.Doly önümçilik liniýalary, ýetişen üpjünçilik zynjyry we öz-özünden oýlap tapylan hil barlag usullary önümimiziň hilini, öndürijiligini we öndürijiligini kepillendirýär.
 • Kagyz karton Flexo çap ediji maşyn üçin gasynlanan guty karton

  Kagyz karton Flexo çap ediji maşyn üçin gasynlanan guty karton

  Ark şekilli karton örtükli pyçaklar, karton kartonlarda takyk ýerleri döretmek üçin gaplaýyş pudagynda ulanylýan möhüm guraldyr.Bu pyçaklar bukulmak we ýygnamak üçin zerur flaplary emele getirmek üçin karton listlerdäki çukurlary kesýän örtük maşynyna gabat gelýär.Ark şekilli pyçagyň özboluşly görnüşi takyk kesmäge mümkinçilik berýär we kartonyň ýyrtylmagy ýa-da zaýalanmak howpuny peseldýär.

 • TCY Volfram karbid süýümli pyçak, gasynlanan tagta süýşmek üçin 300 x 112 x 1,2 mm tegelek pyçak

  TCY Volfram karbid süýümli pyçak, gasynlanan tagta süýşmek üçin 300 x 112 x 1,2 mm tegelek pyçak

  TC tegelek süýümli pyçak kagyz we çaphana pudaklarynda ulanylýan ýokary hilli kesiş guralydyr.Cörite TCY maşynlary bilen ulanmak üçin döredilen bu pyçaklar ýokary berkligi, takyklygy we netijeliligi bilen tanalýar, olary ýokary takyklyk we takyklyk bilen köp sanly materialy kesmek we kesmek üçin iň amatly saýlama edýär.

 • Hardokary gatylygy reňkli materiallary üwemek üçin göwher tigirler

  Hardokary gatylygy reňkli materiallary üwemek üçin göwher tigirler

  Dünýäniň iň kyn materiallaryndan biri hökmünde tanalýan sintetik göwher abraziw reňkli iş böleklerinde ulanylanda iň ýokary öndürijiligi hödürleýär.PASSION-yň göwher üweýji tigirleri, ýa-da nikel ýa-da mis örtük bilen öndürilip, tigiriň dowamlylygyny üpjün edýär.Örän abraziw tigirlerimiz tekiz diskler, konuslar, silindrler, konuslar we käseler ýaly köp görnüşde gelýär.

 • Volfram karbid kesmek üçin pyçak almaz ýylmaýjy tigirler

  Volfram karbid kesmek üçin pyçak almaz ýylmaýjy tigirler

  Bu görnüşli rezin zynjyr göwher ýylmaýjy tigir karbid öwrüm gurallary, üweýji gurallar, üweýji kesijiler, reamerler, broşkalar, karbid we gaty polat, eriş pyçaklary, pyçaklar, pyçaklar, örtülen üweýiş prosesi we ahyrky ýüzüni üwemek üçin ulanylýar.

 • Agnati volfram karbid kesiji pyçaklar Tc gasynlanan karton tegelek pyçaklar

  Agnati volfram karbid kesiji pyçaklar Tc gasynlanan karton tegelek pyçaklar

  gasynlanan kagyz kesmek üçin agnati tegelek pyçak 40240 * φ115 * 1 mm ulanylýar.süýümli pyçak wolfram karbid materiallaryndan ýasalýar.hilini ätiýaçlandyrmak üçin asyl 100% gaty karbid materiallaryny ulanýarys.

  öz boş pyçak zawodymyz bar, öz zawodymyzda wakuum sintez edýäris.şonuň üçin hilini başdan ätiýaçlandyrýarys.

  adaty metallar (poslamaýan polat, hss, uglerod polat) pyçaklar bilen deňeşdirilende.karbid pyçagymyzyň has uzak işleýiş möhleti, ýokary temperatura garşy, has könelmegi, has ýitiligi, ýokary takyklygy, has berkligi, poslama garşy, has inçe.

  biz soňky öndüriji we bu pyçak biziň standart ölçegimizdir.elmydama bu pyçagyň ätiýaçlygy bar.mukdaryny isleýşiňiz ýaly alyp bilersiňiz we bäsdeşlik bahasyny hem alyp bilersiňiz.öndüriji bolanymyz üçin, müşderä has gowy çözgütleri berip bileris we müşderilere oem we odm hyzmatyny hödürläp bileris.

 • Volfram karbidi Justu Razor Slitter pyçaklar Gasynlanan karton tegelek pyçaklar

  Volfram karbidi Justu Razor Slitter pyçaklar Gasynlanan karton tegelek pyçaklar

  Süýümli pyçak 200x122x1.2mm gasynlanan kagyz kesmek üçin ulanylýar.süýümli pyçak wolfram karbid materiallaryndan ýasalýar.hilini ätiýaçlandyrmak üçin asyl 100% gaty karbid materiallaryny ulanýarys.

  Özümiziň boş pyçak zawodymyz bar, öz zawodymyzda vakuum sinterini edýäris.şonuň üçin hilini başdan ätiýaçlandyrýarys.

  1. adaty metallar (poslamaýan polat, hss, uglerod polat) pyçaklar bilen deňeşdirilende.karbid pyçagymyzyň has uzak işleýiş möhleti, ýokary temperatura garşy, has könelmegi, has ýitiligi, ýokary takyklygy, has berkligi, poslama garşy, has inçe.

  2. uzak hyzmat ömri, ýokary çykdajyly öndürijilik.

  3. gowy kesiş effekti, kagyzdan ýasalan hilini gowulaşdyrmak, kesilen ýer ýok, gaýtadan işlemek yzlary ýok.

  4. ýokary takyklyk we ajaýyp aşgazana garşylyk.

  5. ygtybarly öndürijilik (az iş wagty)

 • NC kesilen pyçaklar gasynlanan kagyzdan ýasalan kesilen pyçaklar

  NC kesilen pyçaklar gasynlanan kagyzdan ýasalan kesilen pyçaklar

  Kagyz kagyz gyrkym pyçaklarymyz esasan sahypany öwürmek üçin ulanylýar.Gasynlanan kagyzy öwürmek, kagyzdan öwürmek.

 • Volfram karbid fosberli pyçaklar, gasynlanan karton kesmek üçin tegelek pyçaklar

  Volfram karbid fosberli pyçaklar, gasynlanan karton kesmek üçin tegelek pyçaklar

  “PASSION” iň köp ulanylýan gasynlaýjylara laýyk gasynlanan karton süýümli pyçaklary hödürleýär.Pyçaklarymyz wolfram karbidinden öndürilýär.Bu ýokary kesiş hilini we pyçak ömrüni üpjün edýär.

  Süýümli pyçaklarymyz üçin esasy materiallar diňe çig, gaýtadan işlenmedik materiallar, şonuň üçin gaýtadan işlenen polat ýok.Bu gaýtadan işlenen materiallar bilen mümkin bolmadyk gözegçilik edilýän gatylygy we berkligi kepillendirýär.

  Şeýle hem TCY, Fosber, Mistubishi, Marquip, Isowa, Oranda, Piters, Agnati we beýleki marka pyçaklaryny öndürip bileris.Üznüksiz arassa kesmek üçin, maşyn üpjün edijiniň aýratynlyklaryna laýyklykda her pyçak üçin gabat gelýän ýylmaýjy tigirleri üpjün edýäris.

 • Volfram karbid süýrüji pyçak φ260xφ112 × 1.3 Kagyz guty gutulary Gasynlanan karton tegelek pyçaklar

  Volfram karbid süýrüji pyçak φ260xφ112 × 1.3 Kagyz guty gutulary Gasynlanan karton tegelek pyçaklar

  Gasynlanan karton tegelek pyçak φ260xφ112 × 1.3MM gasynlanan kagyz kesmek üçin ulanylýar.Süýümli pyçak wolfram karbid materiallaryndan ýasalýar.Hilini ätiýaçlandyrmak üçin asyl 100% gaty karbid materiallaryny ulanýarys.Aşakdaky maşynlar üçin karbid razor bölekleri: Agnati, Fosber, Isowa, Marquip, Piters we ş.m.

  Biz soňky öndüriji we bu pyçak biziň standart ölçegimizdir.Elmydama bu pyçagyň ätiýaçlygy bar.Şonuň üçin mukdary isleýşiňiz ýaly alyp bilersiňiz we bäsdeşlik bahasyny hem alyp bilersiňiz.Öndürijimiz sebäpli, müşderä has gowy kesiş çözgütleri berip bileris we müşderilere OEM we ODM hyzmatyny hödürläp bileris.

 • Gasynlanan karton pudagy üçin ýokary tizlikli SKD11 ýokary hilli örtük pyçaklary

  Gasynlanan karton pudagy üçin ýokary tizlikli SKD11 ýokary hilli örtük pyçaklary

  Oturýan pyçak SKDll-den, HRC60 ~ 62degree ýokarky açyk material gatylygy ýa-da minus 1 dereje, aşaky açylyş gatylygy 58 dereje, ýokary köýnek garşylygy we uzak ömri.

 • Hardokary gatylyk ark şekilli kesilen gasynlanan kagyz karton örtükli pyçak

  Hardokary gatylyk ark şekilli kesilen gasynlanan kagyz karton örtükli pyçak

  Pyçaklar üçin iş ömri üçin material we gatylyk gaty möhümdir, 35 ýyldan gowrak tejribä görä, Renda Blades size hünär maslahatyny berip biler we pyçaklaryň bäsdeşlik bahasy bilen ulanylmagyna görä iň amatly material we gatylygy maslahat berip biler.

  Çalt we takyk sitata bermek üçin, mukdaryny, çyzgylaryny, kesiş programmasyny we ş.m. berip bilersiňiz.

 • Volfram Karbid Bhs Gaplanan karton tegelek pyçaklary kesmek

  Volfram Karbid Bhs Gaplanan karton tegelek pyçaklary kesmek

  Gasynlanan maşyn üçin “Höwesli” wolfram karbidiniň pyçagy ýokary hilli gyz wolfram karbid tozy we poroşok metallurgiýa usuly bilen kobalt tozy bilen öndürilýär.Adaty polat pyçak bilen deňeşdirilende, Passionyň TCT pyçaklary has ýokary berklige (HRA 89 - 93) we könelişme garşylygy (3500 - 4000 Mpa). Soňky 10 ýylda pyçaklarymyz BHS, Fosber, Marquip, Agnati, Mitshubishi, TCY, Justu, K&H,… Maşynlar.Qualityokary hilli önümlerimiz we zawod bahalarymyz paýlaýjylarymyz üçin giň içerki we daşarky bazarlarda ýeňiş gazandy.