Habarlar

 • CNC maşynlary üçin maşyn pyçaklaryny we pyçaklaryny saýlamak - Dilerler üçin gollanma

  CNC maşynlary üçin maşyn pyçaklaryny we pyçaklaryny saýlamak - Dilerler üçin gollanma

  Dürli CNC maşynlary üçin ajaýyp maşyn pyçaklaryny we pyçaklaryny nädip saýlamaly.CNC işleýşiniň bäsdeşlik şertlerinde maşyn pyçaklaryny we pyçaklaryny saýlamak diňe tehniki aýratynlyklardan çykýar.Dürli çylşyrymly talaplara düşünmek hakda ...
  Koprak oka
 • Karbid kesmek gurallary bilen kesiş amallaryňyzy öwüriň

  Karbid kesmek gurallary bilen kesiş amallaryňyzy öwüriň

  Deňi-taýy bolmadyk kesiş netijeliligini başdan geçiriň.Karbid kesiş gurallary, häzirki zaman işleýiş we önümçiligiň özeni.Takyklyk, çydamlylyk we köpugurlylyk üçin döredilen bu gurallar, kesiş amallaryny optimizirlemek isleýän kärhanalar üçin zerurdyr.Näme düzüldi ...
  Koprak oka
 • Önümçilik amalyňyz üçin dogry pyçaklary nädip saýlamaly

  Önümçilik amalyňyz üçin dogry pyçaklary nädip saýlamaly

  Önümçiligiň çalt ösýän dünýäsinde dogry gurallar hemme zady üýtgedýär.15 ýyllyk tejribesi bolan hünärmen gural öndürijisi hökmünde, pyçaklaryň çylşyrymlylygyna göz aýlamaga ýöriteleşýäris.Kärhananyň eýesi, satyn alyjy, gural d ...
  Koprak oka
 • Adaty kesiji maşyn pyçaklary material bilen tanyşdyrmak

  Adaty kesiji maşyn pyçaklary material bilen tanyşdyrmak

  1. speedokary tizlikli polat pyçak, beýleki materiallar bilen deňeşdirilende, umumy kesiji pyçak materiallaryndan biridir, ýokary tizlikli polat pyçagyň bahasy arzan, gaýtadan işlemek aňsat, ýokary güýç we beýleki artykmaçlyklary bar.HSS pyçaklary dürli şekilde we ululykda dürli kub bilen duşuşmak üçin ulanylyp bilner ...
  Koprak oka
 • Pyçaklaryň ömrüni nädip uzaltmaly

  Pyçaklaryň ömrüni nädip uzaltmaly

  Önümçilik pyçaklarynyň ömrüni uzaltmak netijeliligi saklamak we amaly çykdajylary azaltmak üçin möhümdir.Senagat kesiş pyçaklary kesmek, döwmek ýa-da gaýtadan işlemek ýaly dürli programmalarda ulanylýar.Ine, ömrüňizi uzaltmaga kömek edýän käbir maslahatlar ...
  Koprak oka
 • Näme üçin wolfram karbidini pyçak materialy hökmünde saýlaýarys?

  Näme üçin wolfram karbidini pyçak materialy hökmünde saýlaýarys?

  Pyçaklaryňyza laýyk material saýlamak köplenç bulaşyklyga sebäp bolup biler.Netijede, açar pyçagyň niýetlenen funksiýasynda we esasy häsiýetlerinde durýar.Bu makalanyň esasy maksady, giňden ulanylýan material bolan volframda ...
  Koprak oka
 • Senagat pyçak pudagynyň häzirki ýagdaýy

  Senagat pyçak pudagynyň häzirki ýagdaýy

  Bazaryň ululygy: Önümçilik pudagynyň ösmegi bilen senagat pyçaklarynyň bazar göwrümi giňelmegini dowam etdirýär.Bazar gözleg maglumatlaryna görä, senagat pyçaklary bazaryndaky ýyllyk ösüş depgini soňky ýyllarda ýokary derejede galdy.Co ...
  Koprak oka
 • Uly ahyrky ýyl mahabaty

  Uly ahyrky ýyl mahabaty

  Täze we köne müşderilere goldawyňyzy we kompaniýamyza düşünýändigiňiz üçin minnetdarlyk bildirmek üçin 10.27-12.31 aralygynda uly göwrümli ahyrky ýyl mahabatyny başlarys.Bu mahabat, gasynlanan tegelek pyçaklar, temmäki süzgüçleri ýaly senagat pyçaklarynyň ähli görnüşleri üçin amatlydyr.
  Koprak oka
 • Gasynlanan karton kesiji enjamlar ulgamy öndüriji - BHS (Ⅱ)

  Gasynlanan karton kesiji enjamlar ulgamy öndüriji - BHS (Ⅱ)

  Öňki habarlardan soň, BHS-iň beýleki bäş önüm setirini hödürlemegi dowam etdirýäris.KLASSIK çyzgyOndan elýeterli goşmaça kömek ulgamlarynyň doly toplumyny ýerleşdirýär ...
  Koprak oka
 • Gasynlanan karton kesiji enjamlar öndüriji - BHS

  Gasynlanan karton kesiji enjamlar öndüriji - BHS

  Global karton çyzygynyň ösüşiniň we karton çyzygynyň kämilleşdirilen tehnologiýasynyň prosesiniň taryhynda Germaniýa BHS adyny bellemeli.Gasynlanan karton enjamlaryny dünýäde iň uly öndüriji hökmünde Germaniýanyň BHS hemişe "deňiz ..." oýnady.
  Koprak oka
 • Gasynlanan karton kesiji enjamlar ulgamy öndüriji - Agnati

  Gasynlanan karton kesiji enjamlar ulgamy öndüriji - Agnati

  Bu gün gasynlanan kagyz önümçilik liniýasynyň markasy-Agnati bilen tanyşdyrmak üçin öňki habarlarymyzy dowam etdirýäris, 90 ýyldan gowrak taryhy bolan Italiýanyň gasynlanan önümçilik kompaniýasy hökmünde Agnati bütin dünýäde meşhur marka.Köklerini yzarlamak ...
  Koprak oka
 • Gasynlanan karton kesiji maşyn ulgamyny öndüriji - Jingshan

  Gasynlanan karton kesiji maşyn ulgamyny öndüriji - Jingshan

  Bu gün gasynlanan kagyz önümçiligi bilen meşhur marka üpjünçisi JS Machine bilen tanyşdyrmagy dowam etdireris.Hubei Jingshan Light Industry Machinery Co., Ltd. (mundan beýläk "JS Machine") 1957-nji ýylyň oktýabr aýynda esaslandyryldy. Bu professional kagyz önümidir ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3