sahypa_banner

Çap etmek

Çaphana pudagy esasan üç esasy kategoriýany öz içine alýar: kitap baglaýjy pyçaklar, syýa gyryjylar, kagyz kesmek we kesmek pyçaklary.PASSION, on ýyldan gowrak wagt bäri kitap baglaýjy pyçaklar pudagyna çuňňur gatnaşýar.Kitap baglaýjy gurallarymyzyň arasynda aşakdakylar bar: Parçalanan kelleler, tozan kesiji, Leveler kesiji, Üç taraplaýyn trimmer pyçaklary.Şolaryň arasynda “Shredder” kelleleri kebşirlemek ýa-da nurbat bilen kesiji korpusa berkidilen we kitaplary we döwürleýin neşirleri ýapmak üçin ulanylýan kompaniýamyzyň esasy önümleri.Volfram karbid üweýji pyçaklarymyz, Kolbus, Wohlenberg, Müller Martini, Horizon, Heidelberg we ş.m. ýaly köp sanly halkara meşhur markalaryň gaplaýyş we çaphanalarynda ulanylyp bilner, ýokary hilli çig poroşok materialy, laýyk dizaýn, takyklyk ululygy, wolframymyz karbid freze pyçaklarynyň ömri has uzyn, freze takyklygy we has ýokary netijeliligi bar.
 • Kitap baglaýjy maşyn üçin wolfram karbid freze goýmasy

  Kitap baglaýjy maşyn üçin wolfram karbid freze goýmasy

  Düwürtme goşmaçasy, indekslenip bilinýän degirmen goşmaçasy hökmünde hem bellidir, degirmen maşynlarynda iş böleklerinden material emele getirmek we aýyrmak üçin ulanylýan kesiş guralydyr.Goýmak adatça wolfram karbidinden ýasalýar we ýörite döredilen görnüşe we kesiş gyrasyna eýe.

 • Kitap baglamak üçin wolfram karbid degirmeni

  Kitap baglamak üçin wolfram karbid degirmeni

  Kitap baglamak, jikme-jikliklere takyklygy we ünsi talap edýän çylşyrymly prosesdir.Freze goýmak, kitap üçin iň oňat oňurga döretmäge kömek edýän kitap baglamakda ulanylýan möhüm guraldyr.Bu goýmalar, oňurganyň aňsat we rahat bukulmagyna mümkinçilik berýän kanal ýa-da çukur döretmek arkaly freze prosesinde möhüm rol oýnaýar.

 • Volfram karbid freze kitaby baglamak üçin goýulýar

  Volfram karbid freze kitaby baglamak üçin goýulýar

  Beörite bevel konfigurasiýalary kesiş güýjüni azaldýar, iň ýokary takyklygy hödürleýär we galyň kitap bloklary we gaty kagyz bilen ýylylyk täsiriniň öňüni alýar.PASSION degirmen gurallary ýüzleri düzedýär we düzgünsizlikleri düzedýär.

 • Volfram karbid degirmeni Rotary çaphana pudagy üçin pyçaklary we perforasiýa pyçaklaryny gördi

  Volfram karbid degirmeni Rotary çaphana pudagy üçin pyçaklary we perforasiýa pyçaklaryny gördi

  “PASSION” karbid gurallary Hytaýda dişleri bolan gaty karbid arra pyçagyny professional öndüriji.Volfram karbidi arra pyçagyny dişli öndürmekde 15 ýyllyk tejribämiz bar we bazarda giň abraý gazandyk.uzak ömür, ajaýyp eşik garşylygy we ýokary berklik, adaty ululykdaky ätiýaçlyk.Bu ugurdaky köp ýyllyk tejribä esaslanyp, iň oňat kesiş öndürijiligi üçin zerur derejäni üns bilen saýlaýarys.

 • Çaphana pudagy üçin üç gapdal kagyz trimmer

  Çaphana pudagy üçin üç gapdal kagyz trimmer

  “PASSION” - poçta çaphanasy üçin senagat pyçaklary boýunça hünärmen.Commonhli umumy maşyn öndürijilerine pyçak we esbaplar berýäris: Polar, Perfecta, Wohlenberg, Schneider Senator we başgalar.

 • Çaphana pudagy üçin lukman pyçaklar

  Çaphana pudagy üçin lukman pyçaklar

  Fleksografiki çaphanalar, aniloks rolikli we lukman pyçakly reňkleýiş ulgamlary bilen işleýär we lukman pyçaklarynyň ömrüni uzaltmagyny möhüm edýär.Programmanyň görnüşine görä, syýa ölçemek üçin lamella, kelle ýa-da tegelek gyralary bolan göni pyçaklar ulanylýar.Keramiki aniloks rulonlarynyň abraziw üstü sebäpli, mydama lukman pyçak basyşy maslahat berilýär.Umuman, has inçe pyçak gyrasy has arassa süpürmäge mümkinçilik berýär.Gowy lukman pyçak ömri üçin öýjük konfigurasiýalarynyň (şekil / san) we pyçagyň ujy galyňlygynyň arasyndaky baglanyşyk möhümdir.

 • Gaplamak we çap etmek pudagy üçin pyçak goýuň

  Gaplamak we çap etmek pudagy üçin pyçak goýuň

  Kitap baglamagyň bir bölegi hökmünde “PASSION” önümi döretmek kitabynda ýüze çykyp biljek ähli zerurlyklary kanagatlandyryp biler.Aslynda, on bäş ýyl we tehnologiki taýdan ösen we yzygiderli täzelenip durulýan kompaniýa, geometriýa we çydamlylyga hormat goýmaly ähli gurallary öndürýär we ýitileşdirýär.

 • Volfram Karbid Çaphana pudagy üçin tegelek pyçaklar

  Volfram Karbid Çaphana pudagy üçin tegelek pyçaklar

  Tegelek pyçak çaphana pudagynda giňden ulanylýar, Materiallar önümleriň esasyny düzýär we kompaniýa köp sanly içerki we daşary ýurtly dogruçyl materiallar bilen üpjün edýär.Hilini üpjün etmek üçin çig mal köp gatlakly sortlaşdyrylýar, materiallar durnukly we hili yzygiderli.