sahypa_banner

Metaly gaýtadan işlemek

Metal kesmek pyçaklary häzirki zaman işleýşinde möhüm gurallardyr.Ordinaryönekeý maşyn guraly bolsun, ýa-da CNC maşyn pyçagy we işleýiş merkezi pyçak bolsun, kesiş işini tamamlamak üçin kesiş guralyna bil baglamaly.Kesilende, guralyň kesýän bölegi diňe bir uly kesiji güýje eýe bolman, eýsem kesýän gaşyň deformasiýasy we sürtülmesi netijesinde emele gelen ýokary temperaturany hem göterýär.Pyçaklaryň şeýle şertlerde çalt deformasiýa edilmezden ýa-da zaýalanmazdan işlemegi we kesmek ukybyny saklamak üçin pyçak materialy ýokary temperatura berkligi we könelişme garşylygy, zerur egilme güýji, täsir berkligi we himiki aýratynlyklary bolmaly.Inert, oňat gaýtadan işlemek (kesmek, ýasamak we ýylylygy bejermek we ş.m.), deformasiýa etmek aňsat däl, adatça material gatylygy ýokary bolsa, könelişme garşylygy hem ýokary bolýar;egilmek güýji ýokary bolsa, täsiriň berkligi hem ýokary bolýar.Materialöne material näçe kyn bolsa, onuň flexural güýji we täsir berkligi şonça pes bolar.Speedokary tizlikli polat, ýokary egilme güýji we täsir berkligi, şeýle hem sementlenen karbidiň yzy bilen, iň köp ulanylýan kesiji pyçak materialydyr.Ikinjiden, pyçaklaryň kesiş öndürijiligi, kesiş böleginiň geometrik parametrlerine we pyçaklaryň gurluşynyň saýlanylyşyna we dizaýnynyň ýerliklidigine baglydyr.