sahypa_banner

Temmäki kesmek

Çilim togalanýan maşyn dört esasy bölegi öz içine alýar: ýüpek iýmitlendirmek, emele getirmek, kesmek we agramy dolandyrmak, önümlerimiz esasan kesiş böleginde ulanylýar, "PASSION" temmäki kesmek we gaplamak üçin iň oňat pyçaklary üpjün edip biler.Iň ýokary temmäki önümlerini öndürmek üçin zerur bolan iň amatly materiallar we bezegler bilen gaty tanyş.Volfram karbidlerinden tozan metal, ýokary tizlikli polat, gural polat we poslamaýan polat ýaly pes derejelere çenli has köp, has çalt öndürmäge kömek edip bileris.Temmäki, çilim süzgüji we çilim kesmek üçin aşakdaky pyçagy hödürleýäris: wolfram karbid tegelek pyçaklar, temmäki ýapraklary üçin KTH 420 mm pyçaklar, protokollar üçin pyçak 124 mm, pyçaklar we ş.m. Pyçaklarymyz çilimiň çydamlylyk talaplaryna laýyk bolup biler protos, passim, Hauni we ş.m. ýaly maşynlary ýasamak, gaty gaty we tekiz we ýiti kesiş bilen pyçaklar elmydama temmäki, çilim süzgüji we çilimi ýykylmazdan kesýär , Şol bir wagtyň özünde, aýna ýüzüni bejermek we örtük hyzmatlaryny berip bileris abatlamak we abatlamak üçin wagt çykdajylaryny iň az derejede azaldyp bilýän bu pyçaklar.
 • MK8 MK9 MK95 protokollary üçin temmäki tegelek pyçak 70/80/90 / 90E GD121 çilim maşynlary

  MK8 MK9 MK95 protokollary üçin temmäki tegelek pyçak 70/80/90 / 90E GD121 çilim maşynlary

  Volfram pyçagy wolfram polatdan ýasalan kesiş guralydyr.Örän ýiti we çydamly bolup, hatda iň kyn materiallary hem kesip biler.Volfram pyçaklarynyň temmäkini kesmek üçin beýle meşhur bolmagynyň esasy sebäplerinden biri, gaýta-gaýta ulanylandan soňam ýitiligini saklamak ukybydyr.

 • Süzgüç çybyklary üçin çilim maşynynyň bölekleri üçin temmäki tegelek pyçak

  Süzgüç çybyklary üçin çilim maşynynyň bölekleri üçin temmäki tegelek pyçak

  Çilimiň öndürilmegi birnäçe çylşyrymly prosesi öz içine alýar, bularyň biri çilim çybygyny kesmek prosesi.Bu amalda temmäkiniň uzyn zolagy, çilimi emele getirjek islenýän uzynlygyň ownuk böleklerine bölünýär.Çilim çybygyny kesmek prosesi, çilim öndürmekde möhüm tapgyrdyr we ýokary hünärli enjamlaryň ulanylmagyny talap edýär.Şeýle enjamlaryň biri Hauni temmäki maşynlarynda ulanylýan tegelek pyçakdyr. Çilim çybygyny kesýän tegelek pyçak, Hauni temmäki maşynlarynda möhüm element bolup durýar, sebäbi temmäki zolaklarynyň gerekli uzynlygyna kesilmegine jogapkärdir.Pyçak temmäkiniň birmeňzeş kesilmegini we gyralarynyň arassa bolmagyny üpjün edip, ýokary hilli önümi üpjün etmek üçin ýörite döredildi.

 • Protos üçin ýelim ýarag ulanyjy 70 çilim öndürýän maşyn

  Protos üçin ýelim ýarag ulanyjy 70 çilim öndürýän maşyn

  Glelim ýaragly rolik, takyk mukdarda ýelime ýelmemek üçin döredilen çylşyrymly enjam.Enjam ýokary temperatura ýelimleýji material bilen örtülen silindr rolikden durýar.Kagyz rolikden geçýär we ýelimleýji material rulondan kagyzyň gyrasyna geçirilýär.

 • Volfram karbid meýdançasy pyçak dykylyk protos üçin 70 80 90 Çilim öndürýän maşyn

  Volfram karbid meýdançasy pyçak dykylyk protos üçin 70 80 90 Çilim öndürýän maşyn

  MK8 MK9 PROTOS Maker Machine Square Blade pyçak, çilim bobbin kagyz kesmek üçin ulanylýar, bölekleri geýýär ..

 • 125 * 25.5 * 1,1mm volfram karbidi Hauni protos temmäki enjamy üçin pyçak

  125 * 25.5 * 1,1mm volfram karbidi Hauni protos temmäki enjamy üçin pyçak

  Temmäkini gaýtadan işlemek, soňky önümiň sarp edijiler tarapyndan talap edilýän hil standartlaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin takyk we täsirli kesiş gurallaryny talap edýär.124 * 25.5 * 1,1 mm wolfram polat pyçak temmäki pudagynda meşhurlyk gazanan şeýle gurallaryň biridir ..

 • Çilim süzgüçini kesmek üçin wolfram karbid tegelek pyçaklar

  Çilim süzgüçini kesmek üçin wolfram karbid tegelek pyçaklar

  Volfram karbid temmäki çilim pyçaklary we pyçaklary ýokary takyk ýalpyldawuk ýüzünde we kesilen gyrada öndürilýär we giňden ulanylýar: HAUNI, Garbuio, Dikinson Legg, Molins, GD, Sasib SPA, Skandia Simotion, Fresh Choice, Tobacco Sorter3, Decoufle, ITM we beýleki maşynlar.

 • KTH KTC we KTF temmäki ýapraklaryny kesmek üçin uzyn pyçaklar

  KTH KTC we KTF temmäki ýapraklaryny kesmek üçin uzyn pyçaklar

  Leavesapraklary kesmek üçin temmäki uzyn pyçaklary KTH, KTC we KTF we başgalar ýaly temmäki ilkinji gaýtadan işleýän maşynlar üçin amatlydyr. Şeýle kesiji pyçaklary köp öndürýäris we iň meşhur ululyklaryň käbiri 419x170x2 ýaly aksiýalarda bar. .0mm, 419x125x1.5mm we 419x100x1.5mm.Pyçaklar esasan wolfram karbid materiallaryndan ýasalýar, ýöne M2 HSS we D2 ýaly beýleki materiallar bar.

 • Volfram karbidi tegelek temmäki kesýän pyçak Molins Mk8 Çilim hasasy, tegelek tegelek pyçagy kesdi

  Volfram karbidi tegelek temmäki kesýän pyçak Molins Mk8 Çilim hasasy, tegelek tegelek pyçagy kesdi

  Temmäki maşynlary üçin “PASSION” volfram karbidini pyçak, ýokary hilli gyz wolfram karbid tozy we poroşok metallurgiýa usuly bilen kobalt tozy bilen öndürilýär. Ahyrky ulanyjy ýa-da asyl enjam öndüriji (oem) bolsaňyz, tejribeli toparymyz siziň bilen işleşer iň täsirli kesiş çözgütlerini beriň.temmäkini gaýtadan işlemegiň her bir basgançagy, şeýle hem süzgüç kesmek, filmi kesmek we çilim, sigara we beýleki önümleri gaplamak üçin pyçaklary hödürleýäris.

 • Temmäki tegelek kesýän pyçak Çilim süýümli wolfram karbid tegelek pyçaklar

  Temmäki tegelek kesýän pyçak Çilim süýümli wolfram karbid tegelek pyçaklar

  Höwes, müşderilerimize önümçilik liniýalaryny gurmaga we optimizirlemäge kömek etmek üçin ýokary hilli temmäki tegelek pyçaklary bilen üpjün edip, 20 ýyldan gowrak wagt bäri önümlerimizi we hyzmatymyzy ösdürýär.hauni maşynlaryndan başga-da, çilim süzgüç kesijilerimiz, molins, gd, sasib, decoufle, garbuio, dickinson legg, skandia simotion, multivac, mondini we ilpra ýaly temmäki kesýän maşynlar üçin amatly bolup biler.müşderimiziň isleglerine görä ýörite temmäki kesýän pyçaklar bilen üpjün edýäris.(temmäki kesýän pyçaklary özleşdirmek sahypamyza serediň.) has jikme-jik maglumat (nyrh, baha, gowşuryş we ş.m.) üçin sitata soramak.

 • Temmäki ýapragyny kesýän pyçak tegelek süýümli aýna, wolfram karbidi Hauni kesýän pyçaklar

  Temmäki ýapragyny kesýän pyçak tegelek süýümli aýna, wolfram karbidi Hauni kesýän pyçaklar

  1. Çydamlylygy we hyzmat möhletini gowulandyrmak;
  2. Pyçak çalyşýanlaryň sany azaldylandygy sebäpli önümçiligiň netijeliligi has ýokary we iş wagty gysga bolýar;
  3. Sürtülmäniň peselmegi sebäpli arassalamak we kesmek has takyk;
  4. Enjamlaryň durnukly öndürilmegini üpjün etmek üçin önümçilik liniýasynyň iş wagtynyň azalmagyny azaltmak;
  5. temperatureokary temperaturada we ýokary tizlikli kesiş şertlerinde has gowy kesiş öndürijiligi

  Ussat işçilerimiziň we innowasiýa inersenerlerimiziň tejribesinden peýdalanyp, temmäki ýapraklaryny gaýtadan işlemekde aýratyn kesiş talaplaryny kanagatlandyryp, ýokary hilli ülňülere hemişe temmäki kesýän pyçaklary öndürýäris.

  Döwrebap işleýiş we üweýiş proseslerinden başga-da, özboluşly ýylylygy bejermek prosesi bar we ony içerde edýäris.şonuň üçin yzygiderli we deň paýlanan gatylygy, ajaýyp berkligi we güýji, ajaýyp könelişmä kepil geçip bileris.

 • Volfram karbidini kesýän pyçak çilim süzgüji Temmäki tekiz krikul kesmek pyçaklary

  Volfram karbidini kesýän pyçak çilim süzgüji Temmäki tekiz krikul kesmek pyçaklary

  Iň köp sarp edilýän temmäki maşynlarynyň ätiýaçlyk şaýlarynyň biri hökmünde süzgüç kesýän tegelek pyçaklar ahyrky ulanyjylar tarapyndan wagtal-wagtal satyn alynýar.we bu elementdäki çykdajylar ep-esli bolup biler.libre gymmaty ýokary bolan tegelek pyçaklary hödürlemäge çalyşýar.Söwdagär ýa-da ahyrky ulanyjy bolsaňyzam, satyn alyş mukdaryna görä bahalarymyzy ýerlikli we bäsdeşlige ukyply görersiňiz.

 • Çilim, Molins Mk8 maşynlary üçin temmäki kesýän tegelek pyçak kesildi Volfram karbid tegelek pyçak

  Çilim, Molins Mk8 maşynlary üçin temmäki kesýän tegelek pyçak kesildi Volfram karbid tegelek pyçak

  Çilim öndürýän maşynlarda ulanylýan temmäki tegelek pyçaklar süzgüç hasasyny süzgüçlere bölýär.hünärmenlerimiz we iň ösen önümçilik enjamlary önümleriň hilini üpjün edip bilerler.uzak ömri we arassa kesiş gyralary bar.tegelek pyçaklarymyz mk8, mk9, mk95, 70/80/90 / 90e, gd121 we ş.m. talaplaryna laýyk bolup biler, müşderileriň saýlamagy üçin garyndy we galvanizli demir materiallary berip bileris.garyndy tegelek pyçaklar ajaýyp arassa kesiş gyralaryna eýedir we süzgüç çybyklary üçin ulanylyp bilner.

12Indiki>>> Sahypa 1/2