sahypa_banner

Tegelek pyçaklar

 • Zund Z53 awtomatiki kesiş maşynyna gabat gelýän tegelek pyçak TC aýlaw pyçagy

  Zund Z53 awtomatiki kesiş maşynyna gabat gelýän tegelek pyçak TC aýlaw pyçagy

  Zund Z53 tegelek pyçagyň diametri 25mm bolup, Aramid süýümini, Mata, Aýna süýümini kesmek üçin iň oňat pyçaklardan biridir.

 • MK8 MK9 MK95 protokollary üçin temmäki tegelek pyçak 70/80/90 / 90E GD121 çilim maşynlary

  MK8 MK9 MK95 protokollary üçin temmäki tegelek pyçak 70/80/90 / 90E GD121 çilim maşynlary

  Volfram pyçagy wolfram polatdan ýasalan kesiş guralydyr.Örän ýiti we çydamly bolup, hatda iň kyn materiallary hem kesip biler.Volfram pyçaklarynyň temmäkini kesmek üçin beýle meşhur bolmagynyň esasy sebäplerinden biri, gaýta-gaýta ulanylandan soňam ýitiligini saklamak ukybydyr.

 • Süzgüç çybyklary üçin çilim maşynynyň bölekleri üçin temmäki tegelek pyçak

  Süzgüç çybyklary üçin çilim maşynynyň bölekleri üçin temmäki tegelek pyçak

  Çilimiň öndürilmegi birnäçe çylşyrymly prosesi öz içine alýar, bularyň biri çilim çybygyny kesmek prosesi.Bu amalda temmäkiniň uzyn zolagy, çilimi emele getirjek islenýän uzynlygyň ownuk böleklerine bölünýär.Çilim çybygyny kesmek prosesi, çilim öndürmekde möhüm tapgyrdyr we ýokary hünärli enjamlaryň ulanylmagyny talap edýär.Şeýle enjamlaryň biri Hauni temmäki maşynlarynda ulanylýan tegelek pyçakdyr. Çilim çybygyny kesýän tegelek pyçak, Hauni temmäki maşynlarynda möhüm element bolup durýar, sebäbi temmäki zolaklarynyň gerekli uzynlygyna kesilmegine jogapkärdir.Pyçak temmäkiniň birmeňzeş kesilmegini we gyralarynyň arassa bolmagyny üpjün edip, ýokary hilli önümi üpjün etmek üçin ýörite döredildi.

 • TCY Volfram karbid süýümli pyçak, gasynlanan tagta süýşmek üçin 300 x 112 x 1,2 mm tegelek pyçak

  TCY Volfram karbid süýümli pyçak, gasynlanan tagta süýşmek üçin 300 x 112 x 1,2 mm tegelek pyçak

  TC tegelek süýümli pyçak kagyz we çaphana pudaklarynda ulanylýan ýokary hilli kesiş guralydyr.Cörite TCY maşynlary bilen ulanmak üçin döredilen bu pyçaklar ýokary berkligi, takyklygy we netijeliligi bilen tanalýar, olary ýokary takyklyk we takyklyk bilen köp sanly materialy kesmek we kesmek üçin iň amatly saýlama edýär.

 • Çilim süzgüçini kesmek üçin wolfram karbid tegelek pyçaklar

  Çilim süzgüçini kesmek üçin wolfram karbid tegelek pyçaklar

  Volfram karbid temmäki çilim pyçaklary we pyçaklary ýokary takyk ýalpyldawuk ýüzünde we kesilen gyrada öndürilýär we giňden ulanylýar: HAUNI, Garbuio, Dikinson Legg, Molins, GD, Sasib SPA, Skandia Simotion, Fresh Choice, Tobacco Sorter3, Decoufle, ITM we beýleki maşynlar.

 • Agnati volfram karbid kesiji pyçaklar Tc gasynlanan karton tegelek pyçaklar

  Agnati volfram karbid kesiji pyçaklar Tc gasynlanan karton tegelek pyçaklar

  gasynlanan kagyz kesmek üçin agnati tegelek pyçak 40240 * φ115 * 1 mm ulanylýar.süýümli pyçak wolfram karbid materiallaryndan ýasalýar.hilini ätiýaçlandyrmak üçin asyl 100% gaty karbid materiallaryny ulanýarys.

  öz boş pyçak zawodymyz bar, öz zawodymyzda wakuum sintez edýäris.şonuň üçin hilini başdan ätiýaçlandyrýarys.

  adaty metallar (poslamaýan polat, hss, uglerod polat) pyçaklar bilen deňeşdirilende.karbid pyçagymyzyň has uzak işleýiş möhleti, ýokary temperatura garşy, has könelmegi, has ýitiligi, ýokary takyklygy, has berkligi, poslama garşy, has inçe.

  biz soňky öndüriji we bu pyçak biziň standart ölçegimizdir.elmydama bu pyçagyň ätiýaçlygy bar.mukdaryny isleýşiňiz ýaly alyp bilersiňiz we bäsdeşlik bahasyny hem alyp bilersiňiz.öndüriji bolanymyz üçin, müşderä has gowy çözgütleri berip bileris we müşderilere oem we odm hyzmatyny hödürläp bileris.

 • Volfram karbidi Justu Razor Slitter pyçaklar Gasynlanan karton tegelek pyçaklar

  Volfram karbidi Justu Razor Slitter pyçaklar Gasynlanan karton tegelek pyçaklar

  Süýümli pyçak 200x122x1.2mm gasynlanan kagyz kesmek üçin ulanylýar.süýümli pyçak wolfram karbid materiallaryndan ýasalýar.hilini ätiýaçlandyrmak üçin asyl 100% gaty karbid materiallaryny ulanýarys.

  Özümiziň boş pyçak zawodymyz bar, öz zawodymyzda vakuum sinterini edýäris.şonuň üçin hilini başdan ätiýaçlandyrýarys.

  1. adaty metallar (poslamaýan polat, hss, uglerod polat) pyçaklar bilen deňeşdirilende.karbid pyçagymyzyň has uzak işleýiş möhleti, ýokary temperatura garşy, has könelmegi, has ýitiligi, ýokary takyklygy, has berkligi, poslama garşy, has inçe.

  2. uzak hyzmat ömri, ýokary çykdajyly öndürijilik.

  3. gowy kesiş effekti, kagyzdan ýasalan hilini gowulaşdyrmak, kesilen ýer ýok, gaýtadan işlemek yzlary ýok.

  4. ýokary takyklyk we ajaýyp aşgazana garşylyk.

  5. ygtybarly öndürijilik (az iş wagty)

 • Volfram karbidi tegelek temmäki kesýän pyçak Molins Mk8 Çilim hasasy, tegelek tegelek pyçagy kesdi

  Volfram karbidi tegelek temmäki kesýän pyçak Molins Mk8 Çilim hasasy, tegelek tegelek pyçagy kesdi

  Temmäki maşynlary üçin “PASSION” volfram karbidini pyçak, ýokary hilli gyz wolfram karbid tozy we poroşok metallurgiýa usuly bilen kobalt tozy bilen öndürilýär. Ahyrky ulanyjy ýa-da asyl enjam öndüriji (oem) bolsaňyz, tejribeli toparymyz siziň bilen işleşer iň täsirli kesiş çözgütlerini beriň.temmäkini gaýtadan işlemegiň her bir basgançagy, şeýle hem süzgüç kesmek, filmi kesmek we çilim, sigara we beýleki önümleri gaplamak üçin pyçaklary hödürleýäris.

 • Volfram karbid fosberli pyçaklar, gasynlanan karton kesmek üçin tegelek pyçaklar

  Volfram karbid fosberli pyçaklar, gasynlanan karton kesmek üçin tegelek pyçaklar

  “PASSION” iň köp ulanylýan gasynlaýjylara laýyk gasynlanan karton süýümli pyçaklary hödürleýär.Pyçaklarymyz wolfram karbidinden öndürilýär.Bu ýokary kesiş hilini we pyçak ömrüni üpjün edýär.

  Süýümli pyçaklarymyz üçin esasy materiallar diňe çig, gaýtadan işlenmedik materiallar, şonuň üçin gaýtadan işlenen polat ýok.Bu gaýtadan işlenen materiallar bilen mümkin bolmadyk gözegçilik edilýän gatylygy we berkligi kepillendirýär.

  Şeýle hem TCY, Fosber, Mistubishi, Marquip, Isowa, Oranda, Piters, Agnati we beýleki marka pyçaklaryny öndürip bileris.Üznüksiz arassa kesmek üçin, maşyn üpjün edijiniň aýratynlyklaryna laýyklykda her pyçak üçin gabat gelýän ýylmaýjy tigirleri üpjün edýäris.

 • Volfram karbid süýrüji pyçak φ260xφ112 × 1.3 Kagyz guty gutulary Gasynlanan karton tegelek pyçaklar

  Volfram karbid süýrüji pyçak φ260xφ112 × 1.3 Kagyz guty gutulary Gasynlanan karton tegelek pyçaklar

  Gasynlanan karton tegelek pyçak φ260xφ112 × 1.3MM gasynlanan kagyz kesmek üçin ulanylýar.Süýümli pyçak wolfram karbid materiallaryndan ýasalýar.Hilini ätiýaçlandyrmak üçin asyl 100% gaty karbid materiallaryny ulanýarys.Aşakdaky maşynlar üçin karbid razor bölekleri: Agnati, Fosber, Isowa, Marquip, Piters we ş.m.

  Biz soňky öndüriji we bu pyçak biziň standart ölçegimizdir.Elmydama bu pyçagyň ätiýaçlygy bar.Şonuň üçin mukdary isleýşiňiz ýaly alyp bilersiňiz we bäsdeşlik bahasyny hem alyp bilersiňiz.Öndürijimiz sebäpli, müşderä has gowy kesiş çözgütleri berip bileris we müşderilere OEM we ODM hyzmatyny hödürläp bileris.

 • Temmäki tegelek kesýän pyçak Çilim süýümli wolfram karbid tegelek pyçaklar

  Temmäki tegelek kesýän pyçak Çilim süýümli wolfram karbid tegelek pyçaklar

  Höwes, müşderilerimize önümçilik liniýalaryny gurmaga we optimizirlemäge kömek etmek üçin ýokary hilli temmäki tegelek pyçaklary bilen üpjün edip, 20 ýyldan gowrak wagt bäri önümlerimizi we hyzmatymyzy ösdürýär.hauni maşynlaryndan başga-da, çilim süzgüç kesijilerimiz, molins, gd, sasib, decoufle, garbuio, dickinson legg, skandia simotion, multivac, mondini we ilpra ýaly temmäki kesýän maşynlar üçin amatly bolup biler.müşderimiziň isleglerine görä ýörite temmäki kesýän pyçaklar bilen üpjün edýäris.(temmäki kesýän pyçaklary özleşdirmek sahypamyza serediň.) has jikme-jik maglumat (nyrh, baha, gowşuryş we ş.m.) üçin sitata soramak.

 • Temmäki ýapragyny kesýän pyçak tegelek süýümli aýna, wolfram karbidi Hauni kesýän pyçaklar

  Temmäki ýapragyny kesýän pyçak tegelek süýümli aýna, wolfram karbidi Hauni kesýän pyçaklar

  1. Çydamlylygy we hyzmat möhletini gowulandyrmak;
  2. Pyçak çalyşýanlaryň sany azaldylandygy sebäpli önümçiligiň netijeliligi has ýokary we iş wagty gysga bolýar;
  3. Sürtülmäniň peselmegi sebäpli arassalamak we kesmek has takyk;
  4. Enjamlaryň durnukly öndürilmegini üpjün etmek üçin önümçilik liniýasynyň iş wagtynyň azalmagyny azaltmak;
  5. temperatureokary temperaturada we ýokary tizlikli kesiş şertlerinde has gowy kesiş öndürijiligi

  Ussat işçilerimiziň we innowasiýa inersenerlerimiziň tejribesinden peýdalanyp, temmäki ýapraklaryny gaýtadan işlemekde aýratyn kesiş talaplaryny kanagatlandyryp, ýokary hilli ülňülere hemişe temmäki kesýän pyçaklary öndürýäris.

  Döwrebap işleýiş we üweýiş proseslerinden başga-da, özboluşly ýylylygy bejermek prosesi bar we ony içerde edýäris.şonuň üçin yzygiderli we deň paýlanan gatylygy, ajaýyp berkligi we güýji, ajaýyp könelişmä kepil geçip bileris.

12Indiki>>> Sahypa 1/2