Taryh

 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2014
 • 2010-njy ýyl
 • 2007
 • 2022
  • Kompaniýanyň yzygiderli ösmegi we giňelmegi bilen, işewürlik we masştab günsaýyn giňelýär.Müşderilere has gowy önüm hyzmaty we tejribe getirmek üçin ikinji zawodymyz 2022-nji ýylda Siçuanyň Meýşanda gurluşygyna başlar we 2022-nji ýylyň oktýabr aýynda önümçilige başlar. Dowam etmegiň üstünde işleýäris.
 • 2021
  • Statistikalara görä, esasy tehniki toparyň ortaça dowamlylygy 20 ýyl, önümler 50-den gowrak pudagy öz içine alýar, önümleriň ýyllyk önümçiligi 10 000 000 bölek, hünär önümçilik enjamlary 150 toplumdan gowrak.1000-den gowrak üpjün edijä hyzmat etdik we işimiziň gerimi yzygiderli giňeldi.
 • 2020
  • Covid-19-yň agyr kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz bolan PASSION resmi taýdan onlaýn Alibaba dükanyny döretdi we içerki bazar çalt ösüş döwrüne gadam basdy.
 • 2019
  • 10 sany ýokary derejeli inersener we tehniki işläp düzüjini hödürledik;elmydama müşderileri has ösen we durnukly önümler we hyzmatlar bilen üpjün etmegi talap ediň we marka önümlerimizi tanatmak üçin dürli pudak sergilerine gatnaşyň.
 • 2018
  • Bar bolan işe esaslanyp, dik ösüş üçin öz boş zawodyny döretdi;keseligine, müşderilere has giňişleýin önüm saýlamak üçin karbid kesmek gurallaryndan başga beýleki kesiş gurallary bilen üpjün edijiler bilen çuňňur hyzmatdaşlygy amala aşyrdy.
 • 2017
  • Täze daşary ýurt markamyz PASSION döredildi;Çilim senagaty pyçaklary, gasynlanan karton senagaty pyçaklary, litiý batareýa senagaty pyçaklary, himiki süýüm senagaty inçe pyçak, lenta zolagy ýörite tegelek pyçak we beýleki wolfram karbid pyçaklary daşary ýurt bazaryna çykyp başlady.
 • 2014
  • Volfram karbid pyçaklarynyň güýçli ösmegi bilen degişli önümçilik enjamlary yzygiderli täzelenýär.Şol döwürde gural üweýji, ýerüsti ýylmaýjy, içerki deşik ýylmaýjy, silindr görnüşli ýylmaýjy, wakuum gaplaýyş maşynlary, gözleg enjamlary we ş.m. ýaly 30 sany täze önümçilik enjamyny satyn aldyk.
 • 2010-njy ýyl
  • Toparyň önümçilik tehnologiýasynyň yzygiderli kämilleşdirilmegi we kompaniýanyň esasy tehniki işgärleriniň durnuklylygy bilen önümlerimiz bazarda gowy seslenme aldy we käbir iri öndürijiler buýruklary gaýtadan işlemek üçin bize iberdiler.
 • 2007
  • Hytaýyň batareýa kondensator pudagy özgerişlikleri başdan geçirýär.Ösüp barýan pudak hökmünde kesilmeli köp sahna bar.Şol döwürde zawodlaryň köpüsi kesmek üçin ýokary tizlikli polat pyçaklary ulanýardylar.Gowulaşdyrmak üçin kesilen obýektleriň takyklygy we takyklygy bilen, käbir hünärmenler gaplaýyş pudagynda ýokary tizlikli polat pyçaklary wolfram karbidi bilen çalyşmak tejribesini öwrendiler we wolfram karbid pyçaklaryny ilkinji gezek batareýa kondensator pudagyna girizdiler.Döredijilerimiz lesli we anne we olaryň tehniki topary bu döwürde volfram karbid pyçaklaryny öndürmekde baý tejribe topladylar.