sahypa_banner

Agaç çipleri

Indekslenip bolýan pyçaklar, mehaniki gysyş arkaly gural korpusyna birnäçe kesiş gyralary bilen öňünden işlenen köpburçly goýmany gysýan pyçakdyr.Ulanylanda kesiş gyrasy gödek bolanda, diňe pyçagyň gysylmagyny gowşatmaly, soňra bolsa täze kesiş iş ýerine girip biler ýaly, pyçagy indekslemeli ýa-da çalyşmaly, soň bolsa gysylansoň ulanylmagyny dowam etdirmeli.Kesgitleýiş guralynyň ýokary kesiş netijeliligi we az kömekçi wagty sebäpli iş netijeliligi ýokarlanýar we indekslenip bilinýän guralyň kesiji korpusy gaýtadan ulanylyp bilner, bu polat we önümçilik çykdajylaryny tygşytlaýar, şonuň üçin ykdysadyýeti gowy.Indeksirlenýän kesiji pyçaklaryň ösüşi, kesiş gurallarynyň tehnologiýasynyň ösüşine ep-esli derejede itergi berdi we şol bir wagtyň özünde indekslenip kesilýän pyçaklaryň ýöriteleşdirilen we standartlaşdyrylan önümçiligi pyçaklary öndürmek prosesiniň ösmegine itergi berdi.
  • Agaç işlenip bilinýän karbid meýilleşdiriji pyçaklary goýýar

    Agaç işlenip bilinýän karbid meýilleşdiriji pyçaklary goýýar

    Görkezip bolmaýan goşma pyçak Kesilende, bir gyrasy nokat peselende, pyçak başga bir gyra nokadyny ulanmak üçin tersine bolýar, ol pyçaklanandan soň gaýtadan ýitileşmeýär.Görkezilip bilinýän gural pyçaklarynyň köpüsi gaty garyndydan ýasalýar, “PASSION” karbid indekslenip bolýan pyçaklar, agaç ýüzüni / meýilleşdiriji kesiji kelleleri, çukurlary, dikeldiji kesiji kelleleri we beýleki agaç işläp bejermek üçin onlarça ölçegde hödürlenýär.

  • Agaç işleýän gurallar Karbid meýilleşdiriji pyçak çipi agaç pyçaklary

    Agaç işleýän gurallar Karbid meýilleşdiriji pyçak çipi agaç pyçaklary

    Köplenç ulanylýan indekslenip bilinýän pyçaklar yzygiderli üçburçluk, dörtburçluk, bäşburçluk, konweks üçburçluk, tegelek we rombdyr.Pyçak profiliniň ýazylan tegeleginiň diametri pyçagyň esasy parametridir we ululygy (mm) seriýasy 5.56, 6.35, 9.52, 12.70, 15.88, 19.05, 25.4….Käbirleriniň merkezinde deşik bar, käbirinde ýok;käbirleriniň ýa-da dürli kömek burçlary ýok;käbirleriniň çip döwüjileri ýok, käbirleriniň bir ýa-da iki tarapynda çip döwüjiler bar.