sahypa_banner

Iýmit gaýtadan işlemek

Azyk tehnikasynyň pyçaklary esasan azyk önümlerini gaýtadan işleýän enjamlarda ulanylýar, köplenç et önümlerini kesmek üçin ulanylýar: doňdurylan et önümleri, sygyr eti we goýun eti, hamyr we ş.m. Azyk garnitur kärhanalary we beýleki azyk gaýtadan işleýän pudaklar hem bu önüme mätäç;käwagt iýmit gaýtadan işlemek prosesinde aýratyn zerurlyklar bolýar, tegelek pyçak ýa-da uzyn pyçak dişli pyçaga (dişli pyçak) edilmeli: tegelek dişli pyçaklar, uzyn dişli pyçaklar, ýarym tegelek dişli; pyçaklar we beýleki adaty pyçaklar, bu pyçaklar önümçilik we önümçilik üçin çyzgy ölçeglerini ýa-da nusgalaryny üpjün etmeli.Iýmit pyçaklarynda oňat ýitilik, ýiti pyçak gyrasy, gabyk ýok, köýnek garşylygy, tekiz kesiş we uzak ömür aýratynlyklary bolmaly.Diňe şeýle pyçaklary ulanmak bilen kärhanalar önümçilik prosesinde netijeliligi ýokarlandyryp bilerler.Öndürýän azyk önümçiligimiziň pyçaklary arassa polat, hiç haçan pos, ýiti we çydamly bolmagy kepillendirilýär.Şol bir wagtyň özünde nemes takyk ýylmaýjy maşyn ulanylýar, takyklyk önümçilik prosesinde kompýuter tarapyndan dolandyrylýar we ortaça gatylyk bilen wakuum ýylylygy bejermek kämilleşdirilýär.