sahypa_banner

Inçe pyçaklar

 • Volfram karbidi 3 Plastmassa film kesmek üçin deşik

  Volfram karbidi 3 Plastmassa film kesmek üçin deşik

  Volfram karbid 3 deşikli pyçak, kagyz kesmek, mata kesmek we beýleki takyk kesmek ýaly dürli programmalarda ulanmak üçin niýetlenen kesiji guraldyr.Adatça wolfram, uglerod, vanadiý we beýleki metallaryň kombinasiýasyny öz içine alýan ýokary hilli wolfram karbid ergininden ýasalýar, oňa ajaýyp berklik we kesiş öndürijiligi berýär.

   

 • Himiki süýüm kesiji ýüplük pyçak film inçe inçe pyçak

  Himiki süýüm kesiji ýüplük pyçak film inçe inçe pyçak

  Inçe pyçak himiki süýüm senagatyny goşmak bilen köp pudaklarda ulanylýan kesiş guralydyr.Himiki süýüm polimerden ýa-da beýleki materiallardan poliester, neýlon we etrap ýaly himiki prosesler arkaly öndürilen süýümlere degişlidir ..

 • Volfram karbid meýdançasy pyçak dykylyk protos üçin 70 80 90 Çilim öndürýän maşyn

  Volfram karbid meýdançasy pyçak dykylyk protos üçin 70 80 90 Çilim öndürýän maşyn

  MK8 MK9 PROTOS Maker Machine Square Blade pyçak, çilim bobbin kagyz kesmek üçin ulanylýar, bölekleri geýýär ..

 • 125 * 25.5 * 1,1mm volfram karbidi Hauni protos temmäki enjamy üçin pyçak

  125 * 25.5 * 1,1mm volfram karbidi Hauni protos temmäki enjamy üçin pyçak

  Temmäkini gaýtadan işlemek, soňky önümiň sarp edijiler tarapyndan talap edilýän hil standartlaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin takyk we täsirli kesiş gurallaryny talap edýär.124 * 25.5 * 1,1 mm wolfram polat pyçak temmäki pudagynda meşhurlyk gazanan şeýle gurallaryň biridir ..

 • Volfram karbidi IECHO E74 pyçak sanly öl kesiji karton kesiji maşyn pyçagy

  Volfram karbidi IECHO E74 pyçak sanly öl kesiji karton kesiji maşyn pyçagy

  IECHO sanly kesiş maşynlary üçin özboluşly iECHO pyçaklaryny berip bileris.Kesiş gurallary ýokary hilli we çydamly gaty karbidden ýasalýar we uzak gural ömri bilen takyk kesmäge mümkinçilik berýär.

 • Himiki süýümi kesmek üçin wolfram karbid razor pyçak pentagon pyçagy

  Himiki süýümi kesmek üçin wolfram karbid razor pyçak pentagon pyçagy

  5 kesiş gyrasy bolan bu wolfram karbid pentagon pyçagy 100% çig wolfram karbidinden ýasalýar.

  Thehli pyçaklar 8 gezek üweýär, pyçak hemişe ýiti bolar ýaly.

  Pyçaklar HRA89-91 güýç we ýylylyk 80% -e çenli uzak ömür üçin gatylaşdyrylan induksiýa.

 • Volfram karbid, Pvc filmiň pyçak üçin inçe himiki süýüm kesmek pyçagy

  Volfram karbid, Pvc filmiň pyçak üçin inçe himiki süýüm kesmek pyçagy

  Ine, ýokary hilli üç deşikli “hyjuw”.hyjuw dürli programmalar üçin üç deşikli pyçak öndürýär, mysal üçin plastmassa plyonkany ýa-da galyň plastmassany kesmek üçin.haýsy materialy kesmek isleýändigiňize we haýsy çydamlylygy talap edýändigiňize baglylykda, siziň programmaňyza laýyk hilli pyçaklar bar.

  Himiki süýüm senagaty üçin üç deşikli pyçak, ýokary hilli wolfram karbid tozy we poroşok metallurgiýa usuly bilen kobalt tozy bilen öndürilýär.Adaty polat kesiji pyçak bilen bäsleşiň, wolfram karbid kesiji pyçaklarymyz wolfram karbid materiallarynyň gowy fiziki aýratynlyklary sebäpli has berkligi we könelmegine garşylygy bar.

  Kompaniýamyzda önümlerimiziň materiallary we ululyklary üçin gaty berk prosesler we gözleg standartlary bar.arassa poroşok poroşoklaryny garyşdyrmagyň ilkinji prosesinden başlap, iň soňky gaplama prosesine çenli iň gowy gözleg enjamlary bilen her ädimimize gözegçilik etmek üçin hil gözegçilik toparymyz bar.müşderilerimize gowy hyzmatymyz we hilimiz bilen üpjün edýäris.

 • Volfram karbidi himiki süýüm kesmek üçin senagat inçe pyçak pyçagy

  Volfram karbidi himiki süýüm kesmek üçin senagat inçe pyçak pyçagy

  Pyçaklarymyz ýokary hilli we bu has gowy kesmegi, işde az tozan, arassa çarşak gyralaryny we süýşýän maşynlarda pyçagyň az üýtgemegini aňladýar.
  ammarymyzda iň köp galyňlykda 0,2-den 0,65 mm çenli modellerimiz bar.
  Pyçaklary poslamaýan polatdan, örtük bilen ýa-da bolmazdan üpjün edýäris.
  örtüklerimiz has uzak ömri we arassa takyk kesiş öndürijiligini üpjün edýär
  wolfram karbid pyçagy, ýokary abraziw materiallar bilen örän täsirli.

  Käbir ölçegler meşhur:
  40.020 - 43x22x0.2, 40.025 - 43x22x0.25, 40.030 - 43x22x0.3, 40.040 - 43x22x0.4
  80.020 - 43x22x02, 80.025 - 43x22x0.25, 80.030 - 43x22x0.3, 80.040 - 43x22x0.4
  42.020 - 43x22x02, 42.030 - 43x22x0.3, 82.030 - 43x22x0.3, 850.020 - 43x22x0.2
  851.020 - 60x22x0.2, 856.023 - 60x22x0.2, 852.020 - 80x22x0.2, 853.020 - 100x22x0.2
  801.030 - 38x22x0.3, 802.020 - 40x22x0.2

 • Volfram polat himiki süýüm kesiji maşyn pyçak pyçagy

  Volfram polat himiki süýüm kesiji maşyn pyçak pyçagy

  “Höwes” himiki süýüm kesmek üçin önümçilik pyçaklaryny öndürýär, gaty takyk kesikleri we az pyçak üýtgemelerini görkezýär. Biziň himiki süýüm kesiş pyçaklarymyz içerki we daşary ýurt bazarlarynda gaty ýakymly we meşhur.Dürli ýagdaýda işlemek üçin kobalt bilen garylan wolfram karbid materiallary bilen üpjün edýäris.

  Şeýle hem, çyzgylaryňyza görä özleşdirme hyzmatlaryny hödürleýäris.

 • Volfram karbidi himiki süýümi kesmek üçin inçe inçe pyçak pyçaklary

  Volfram karbidi himiki süýümi kesmek üçin inçe inçe pyçak pyçaklary

  Himiki süýümleri kesmek pyçaklara gaty agyr talap edýär.lumus, barmag, flissner, neumag ýa-da zimmer tarapyndan öndürilen iň häzirki zaman iri göwrümli maşynlaryň öndürijiligi birnäçe faktorlara baglydyr.bularyň biri ulanylýan ştapel süýümli süýümleriň hilidir - we bu pyçakdan soň pyçakdan soň pyçagy aňladýar. Bu ýokary öndürijilikli programmada, wolfram karbidi ulanylýar, müşderi bilen ýakyndan maslahatlaşandan soň saýlanýar.Diňe bu ýokary hilli ştapel süýümli pyçaklary ulanmak arkaly, her süýümi birmeňzeş uzynlykda kesip we süýümli süýümleriň gutarmagynyň öňüni alyp bolmaýar.ştapel süýümli pyçaklar, islegiň kanagatlandyrylmagy talaplaryndan we başgalar.

 • 3 deşik wolfram karbidi inçe rezor himiki süýüm kesiji maşyn pyçagy

  3 deşik wolfram karbidi inçe rezor himiki süýüm kesiji maşyn pyçagy

  Poroşok metallurgiýa prosesi bilen gurallary öndürmekde ýöriteleşýäris.bu pyçak film we himiki süýümli eşikleri kesmek üçin ulanylýar, maşyna uýgunlaşmak üçin üç deşik bar, himiki süýüm senagatynyň umumy nusgasydyr.önümde wolfram polatdan ýasalan inçe pyçak bar, ol gaty we çydamly we adaty hss pyçaklaryndan has uzyn.

 • Volfram karbid razor pyçak himiki süýüm kesýän inçe pyçak öndürijisi

  Volfram karbid razor pyçak himiki süýüm kesýän inçe pyçak öndürijisi

  Pyçaklarymyz ýokary hilli we bu has gowy kesmegi, işde az tozan, arassa çarşak gyralaryny we süýşýän maşynlarda pyçagyň az üýtgemegini aňladýar.

  ammarymyzda iň köp galyňlykda 0,2-den 0,65 mm çenli modellerimiz bar.

  Pyçaklary poslamaýan polatdan, örtük bilen ýa-da bolmazdan üpjün edýäris.

  Örtüklerimiz has uzak ömri we arassa takyk kesiş öndürijiligini üpjün edýär

  Volfram karbid pyçagy, ýokary abraziw materiallar bilen örän täsirli.

  Käbir ölçegler meşhur:
  40.020 - 43x22x0.2, 40.025 - 43x22x0.25, 40.030 - 43x22x0.3, 40.040 - 43x22x0.4
  80.020 - 43x22x02, 80.025 - 43x22x0.25, 80.030 - 43x22x0.3, 80.040 - 43x22x0.4
  42.020 - 43x22x02, 42.030 - 43x22x0.3, 82.030 - 43x22x0.3, 850.020 - 43x22x0.2
  851.020 - 60x22x0.2, 856.023 - 60x22x0.2, 852.020 - 80x22x0.2, 853.020 - 100x22x0.2
  801.030 - 38x22x0.3, 802.020 - 40x22x0.2

12Indiki>>> Sahypa 1/2