sahypa_banner

Gaplamak

Gaplamak pudagynda köp sanly enjamlar we enjamlar bar we bu enjamlar üçin kesiji pyçaklar hem dürli-dürli bolup, esasan aşakdakylary öz içine alýar: süýşýän maşyn tegelek pyçaklar, ýassyk ýassygy maşyn kesmek pyçagy, diş pyçagy, diş pyçagy, diş pyçagy möhürleýji maşyn diş pyçagy, wertikal gaplaýyş maşyn pyçagy, keseligine möhürleýji serter kesiji, üç taraplaýyn arka möhürleýji pyçak, film kesiji, kagyz kesiji, merjen film kesiji, üç deşikli pyçak, wolfram karbid pyçagy, kesiş kesiji we ş.m. Bu pyçaklary wolfram polat, ýokary tizlikli polat, garyndy polat, poslamaýan polat, 65Mn, 9CrSi, Cr12MoV, SKD-11, SKH-51, 3Cr13, 9Cr18, SUS440C, 420J2 we beýleki materiallara bölmek mümkin.PASSION umumy üpjün edip biler Şol bir wagtyň özünde, müşderiler tarapyndan berilýän çyzgylara we zerur materiallara görä pyçak önümçiligini hem düzüp bileris.
 • Custöriteleşdirilen serrat pyçak ýörite şekilli gaplaýyş maşyn pyçagy

  Custöriteleşdirilen serrat pyçak ýörite şekilli gaplaýyş maşyn pyçagy

  'PASSION' -da, oňat dizaýn edilen we täsirli gaplama amaly önümçilik liniýasynyň doly üstünlik hökmünde kabul edilmeginiň ýa-da çözülmeli meseläniň arasyndaky tapawudy döredip biljekdigini bilýäris.Industrieshli pudaklary üpjün edijiler, dizaýnerler we standart pyçak pyçaklaryny öndürijiler hökmünde, başdan geçirýän islendik awtomatiki gaplama prosesi çözgüdini tapmaga kömek etmek isleýäris.

 • Gyzgyn satuw Karbid tegelek süýümli pyçaklar Gumly lentany kesmek üçin senagat kesýän pyçak

  Gyzgyn satuw Karbid tegelek süýümli pyçaklar Gumly lentany kesmek üçin senagat kesýän pyçak

  Heselim bilen örtülen materiallary kesmek, gaýtadan işleýän pudagyň gündelik durmuşynyň bir bölegidir we ýörite uýgunlaşdyrylan çözgütleri talap edýär.Heselimleýji lentany, bellikleri, şeýle hem aşgazanyň ýapylmagyny keseniňizde, gurallarda ýelimleriň köpelmeginiň, kesilen rulonlaryň “ganamagynyň” öňüni almak möhümdir.Volfram karbid lentasy kesiji pyçak, plastmassa lentany kesmegiň düzüm bölegi.Razor kesmek, ýekeje pyçak ulanýan prosesdir.Material stasionar pyçaklardan çekilýär we takyk kesilýär.Kesmek ýa-da bal kesmek, pyçaklar bilen mandreliň arasynda tegelek pyçaklar polat silindr ýa-da mandrele basylýar.

 • Volfram Karbid senagat pyçak lentasy kesiji tegelek pyçaklar

  Volfram Karbid senagat pyçak lentasy kesiji tegelek pyçaklar

  Volfram karbid lentasy kesiji, plastmassa lentany kesmegiň düzüm bölegi.Elektron balastlarda ýa-da çap edilen tok tagtasynda diod / tranzistorlaryň gysgyç çyzyklaryny / gurşun simlerini kesmek, ýokary dykyzlygy, gatylygy we egilmek güýji bilen. Volfram karbid diski kesiji, abraziw tozanlary we ýokary tizlikli, titremäni ulanýan ýörite kesiş guralydyr.

  gaty, döwük materiallardan diskler, deşikler, silindrler, kwadratlar we beýleki şekiller.

  Gatylaşdyrylan polatdan peýdalanmagyň ýerine, pyçagyň işleýiş möhletini gatylaşdyrylan polat pyçaklaryndan has uzak almak üçin pyçaklara karbid goýýarys.Diňe karbid goýlan pyçaklar üweýjileriň arasynda birnäçe esse uzak dowam edip bilmeýär, ähli polat pyçaklaryndan ortaça has düşnükli kesişleri hem üpjün edip biler.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň!