habarlar

Gasynlanan karton kesiji maşyn ulgamyny öndüriji - BHS (Ⅱ)

Öňki habarlardan soň, BHS-iň beýleki bäş önüm setirini hödürlemegi dowam etdirýäris.

KLASSIK setir

BHS gasynlanan “CLASSIC Line” iň häzirki zaman, içgin tehnologiýa bilen ygtybarly gasynlaýjy çyzyklary aňladýar.BHS Corrugated-den elýeterli goşmaça kömek ulgamlarynyň hemmesini öz içine alýar we sagatda 40,000 m² çenli önümçilik hasyllylygy üçin niýetlenendir.Bu gasynlaýjy çyzygyň başga bir artykmaçlygy, hyzmat etmegiň aňsatlygydyr.Bu ulgamyň ýokary elýeterliligini üpjün edýär.

Gasynlanan karton kesiji enjamlar öndüriji (1)

GYMMAT setir

VALUE Line köp gasynlanan gaplaýyş kompaniýasynyň göwrümi we bahasy sebäpli gaplamak önümçiligine indiki ädim ätmekden çekinip biler.Iň ýokary hilli önümleri öndürýän ýokary hilli enjamlar, şeýle hem ýeňilmezek iş.GYMMAT liniýasy gasynlanan tagta önümçiligini aňsatlaşdyrýar.

Gasynlanan karton kesiji enjamlar öndüriji (2)

SYITYASAT setiri

BHS Gasynlanan QUALITY Line ýokary hilli we ýokary öndürijilik mukdary üçin döredildi, bularyň hemmesi elýeterlilige we hyzmat möhletine zyýan bermezden.Singleeke pyçakly bazarlar üçin ygtybarly çözgüt.“QUALITY Line” 100-den gowrak korugator setirinde üstünlikli ýerine ýetirilen we yzygiderli optimizirlenýän dolandyryş düşünjesini görkezýär.Bu ulgam size iş giňliginiň giň toplumyny dolandyrmaga mümkinçilik berýär we partiýa öndürmek üçin ýokary netijelidir.Köp sanly awtomatlaşdyryş modullary we BHS Gasynlanan ajaýyp maşyn hili, çig malyňyzdan has köp peýdalanmaga we girdejiňizi artdyrmaga mümkinçilik berýär.Iň köp iş giňligi 2800 m we 24/7 işlemek üçin niýetlenen çydamly komponentler bilen, SYALAHATÇYLYK liniýasy aýlyk önümçilik mukdary 15 million m²-a ýetip biler.

Gasynlanan karton kesiji enjamlar öndüriji (3)

STEADY Line

BHS Gasynlanan STEADY Line gaty gysga sargyt alýan müşderiler üçin döredildi, formatlaryny ýygy-ýygydan üýtgetmegi talap edýär we ortaça çykyş göwrümi ýeterlikdir.Bu gasynlaýjy çyzyk, formatlary we bahalary üýtgedeniňizde hemişelik tizligi saklamak üçin döredildi.Netijede düýpli ýönekeý iş we yzygiderli ýokary hilli gasynlanan tagta.Ini 2200 mm bolan adaty STEADY Line, aýda 8,5 million m² çenli çykyp biler.

Gasynlanan karton kesiji enjamlar öndüriji (4)

EKO liniýasy

Has uly STEADY Line esasynda döredilen, ýöne ini 1800 mm bolan ECO Line, elektrik togunyň üýtgemegi, çig malyň ýygy-ýygydan üýtgemegi we tejribesiz işleýän işgärler ýaly daşarky täsirlere täsir etmeýär.“BHS Corrugated” bu setiri 20 ýyllap işlemek üçin döredilen akylly düzülen dolandyryş ulgamy we berk tertibi bilen döretdi - ajaýyp çap edilip bilinýän ýokary hilli gasynlanan tagta öndürmek üçin zerur zatlaryň hemmesi.

Gasynlanan karton kesiji enjamlar öndüriji (5)


Iş wagty: 19-2023-nji oktýabr