habarlar

Gasynlanan karton kesiji enjamlar öndüriji - BHS

Global karton çyzygynyň ösüşiniň we karton çyzygynyň kämilleşdirilen tehnologiýasynyň prosesinde, bir ady bellemeli - GermaniýaBHS.Dünýädäki iň uly öndüriji hökmündegasynlanan karton enjamlary, Germaniýanyň BHS gasynlanan liniýa tehnologiýasyny ösdürmekde elmydama "nawigasiýa" roluny oýnady.BHS gasynlanan karton önümçiligiçyzyk ýokary önümçilik kuwwaty, ýokary durnuklylyk, ýokary takyklyk we ýokary uýgunlaşma sebäpli uly abraý gazandy.

1927-nji ýyldan başlapBHS(Baýerişe Berg-, Hütten- und Salzwerke) döredildi.1960-njy ýylBHS gasynlaýjy önümçilik liniýasy.BHS-iň satuw menejeri Pol Engel, gasynlary ösdürmäge we gurmaga maýa goýmagy teklip edýär.Diňe bir ýyl geçenden soň, ilkinji korrektor Fleck / Lengries-daky Stahl kompaniýasyna eltilýär.Şol wagt bu täze önümçilik pudagynyň goşulmagynyň BHS-ni gasyn öndürijileriniň birine öwürjekdigini hiç kim bilenok.

BHS
未 命名 -1

Öňdebaryjy kompaniýa hökmünde, BHSGasynlanan aýratyn maşynlaryň giň toplumyny hödürleýär.BHS seresaplylyk bilen gurnalan portfel, her bir müşderiniň islegini kanagatlandyrmak üçin optimal uýgunlaşdyryldy.BHSkarton çyzygy esasan 7 önüm hataryna bölünýär.Bu habar ilki bilen olaryň ikisini tanyşdyrar, galanlary indiki habarlarda tanyşdyrylar.

1 、 Giňligi: mega ösümlikleri üçin goşmaça çözgütler

WIDTH liniýasy doly gurujyBHS gasynlanan.Beýlekileriň arasynda gasynlanan tagta önümçiligini gymmatlyklar zynjyryna goşmak isleýän kagyz öndürijiler üçinem gyzykly.Artykmaç iş giňligi 3,350 mm bolan bu gasynlaýjy çyzyklar gaty tygşytly. WIDTH Line ulgamlary ýokary önümçilik mukdaryny we elýeterlilik talaplaryny aňsatlyk bilen ýerine ýetirýärler - ähli komponentleri gije-gündiziň dowamynda 3 ýa-da 4 çalşykda işlemek üçin niýetlenendir. .Iň ýokary önümçilik tizligi 400 m / min we ýyllyk göwrümi 200,000 t.

BHS karton kesiji maşyn pyçagy
BHS gasynlanan pyçak

2 、 Çalt çyzyk: sebitara bazarlar üçin ýokary göwrümli çözgütler

Bölüm çykdajylaryny iň az derejede saklamak bilen uly sargytlary ygtybarly üpjün etmek üçin, ýokary ygtybarly we täsirli ýokary tizlikli gasynlaýjy liniýa gerek.Çalt çyzykBHSGasynlanan aýratynlyklar, awtomatiki usulda awtomatlaşdyrylan ulgam bolup, sagatda 56,000 m² çenli önümçilik mukdaryna ýetmäge mümkinçilik berýär.Şeýle hem, enjamyň iň ýokary elýeterliligini, çalt hyzmaty we tygşytly maşyn konfigurasiýalaryny alarsyňyz.


Iş wagty: Oktýabr-09-2023